4165. ποιμαίνω (poimainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4165. ποιμαίνω (poimainó) — 11 Occurrences

Matthew 2:6 V-FIA-3S
GRK: ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν
NAS: WHO WILL SHEPHERD MY PEOPLE
KJV: a Governor, that shall rule my people
INT: a leader who will shepherd the people

Luke 17:7 V-PPA-AMS
GRK: ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα ὃς εἰσελθόντι
NAS: or tending sheep, will say
KJV: or feeding cattle, will say
INT: plowing or shepherding the [one] having come in

John 21:16 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ποίμαινε τὰ πρόβατά
NAS: You. He said to him, Shepherd My sheep.
KJV: He saith unto him, Feed my sheep.
INT: He says to him Shepherd the sheep

Acts 20:28 V-PNA
GRK: ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν
NAS: you overseers, to shepherd the church
KJV: overseers, to feed the church
INT: did set overseers to shepherd the church

1 Corinthians 9:7 V-PIA-3S
GRK: ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ
NAS: who tends a flock
KJV: or who feedeth a flock, and
INT: or who shepherds a flock and

1 Peter 5:2 V-AMA-2P
GRK: ποιμάνατε τὸ ἐν
NAS: shepherd the flock of God
KJV: Feed the flock of God
INT: shepherd the among

Jude 1:12 V-PPA-NMP
GRK: ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες νεφέλαι ἄνυδροι
NAS: with you without fear, caring for themselves;
KJV: with you, feeding themselves
INT: fearlessly themselves shepherding clouds without water

Revelation 2:27 V-FIA-3S
GRK: καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν
NAS: AND HE SHALL RULE THEM WITH A ROD
KJV: And he shall rule them with
INT: and he will shepherd them with

Revelation 7:17 V-FIA-3S
GRK: τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς καὶ
NAS: of the throne will be their shepherd, and will guide
KJV: of the throne shall feed them,
INT: of the throne will shepherd them and

Revelation 12:5 V-PNA
GRK: ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ
NAS: [child], who is to rule all
KJV: who was to rule all nations
INT: who is about to shepherd all the

Revelation 19:15 V-FIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν
NAS: the nations, and He will rule them with a rod
KJV: and he shall rule them with
INT: and he will shepherd them with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page