3885. παραλυτικός (paralutikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3885. παραλυτικός (paralutikos) — 10 Occurrences

Matthew 4:24 Adj-AMP
GRK: σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς καὶ ἐθεράπευσεν
NAS: epileptics, paralytics; and He healed
KJV: and those that had the palsy; and
INT: epileptics and paralytics and he healed

Matthew 8:6 Adj-NMS
GRK: τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός δεινῶς βασανιζόμενος
NAS: is lying paralyzed at home,
KJV: home sick of the palsy, grievously
INT: the house paralyzed grievously tormented

Matthew 9:2 Adj-AMS
GRK: προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης
NAS: And they brought to Him a paralytic lying
KJV: to him a man sick of the palsy, lying
INT: they brought to him a paralytic on a bed

Matthew 9:2 Adj-DMS
GRK: εἶπεν τῷ παραλυτικῷ Θάρσει τέκνον
NAS: said to the paralytic, Take courage,
KJV: said unto the sick of the palsy; Son,
INT: he said to the paralytic Take courage son

Matthew 9:6 Adj-DMS
GRK: λέγει τῷ παραλυτικῷ ἐγερθεὶς ἆρόν
NAS: He said to the paralytic, Get
KJV: saith he to the sick of the palsy,) Arise,
INT: he says to the paralytic Having arisen take up

Mark 2:3 Adj-AMS
GRK: πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ
NAS: bringing to Him a paralytic, carried
KJV: bringing one sick of the palsy, which was borne
INT: to him a paralytic carried by

Mark 2:4 Adj-NMS
GRK: ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο
NAS: on which the paralytic was lying.
KJV: wherein the sick of the palsy lay.
INT: on which the paralytic was lying

Mark 2:5 Adj-DMS
GRK: λέγει τῷ παραλυτικῷ Τέκνον ἀφίενταί
NAS: said to the paralytic, Son,
KJV: he said unto the sick of the palsy, Son,
INT: says to the paralytic Son have been forgiven

Mark 2:9 Adj-DMS
GRK: εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ Ἀφίενταί σου
NAS: to say to the paralytic, 'Your sins
KJV: to say to the sick of the palsy, [Thy] sins
INT: to say to the paralytic Have been forgiven of you

Mark 2:10 Adj-DMS
GRK: λέγει τῷ παραλυτικῷ
NAS: sins-- He said to the paralytic,
KJV: (he saith to the sick of the palsy,)
INT: he says to the paralytic

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page