3886. παραλύω (paraluó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3886. παραλύω (paraluó) — 5 Occurrences

Luke 5:18 V-RPM/P-NMS
GRK: ὃς ἦν παραλελυμένος καὶ ἐζήτουν
NAS: who was paralyzed; and they were trying
KJV: was taken with a palsy: and
INT: who was paralyzed and they sought

Luke 5:24 V-RPM/P-DMS
GRK: εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω
NAS: He said to the paralytic-- I say
KJV: (he said unto the sick of the palsy,) I say
INT: he said to the paralyzed [man] To you I say

Acts 8:7 V-RPM/P-NMP
GRK: πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ
NAS: and many who had been paralyzed and lame
KJV: many taken with palsies, and
INT: many moreover having been paralyzed and lame

Acts 9:33 V-RPM/P-NMS
GRK: ὃς ἦν παραλελυμένος
NAS: eight years, for he was paralyzed.
KJV: and was sick of the palsy.
INT: who was paralyzed

Hebrews 12:12 V-RPM/P-ANP
GRK: καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε
NAS: and the knees that are feeble,
KJV: which hang down, and the feeble knees;
INT: and the enfeebled knees lift up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page