2560. κακῶς (kakós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2560. κακῶς (kakós) — 16 Occurrences

Matthew 4:24 Adv
GRK: πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις
KJV: all sick people
INT: all sick who were by various

Matthew 8:16 Adv
GRK: πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν
KJV: all that were sick:
INT: all who sick were he healed

Matthew 9:12 Adv
GRK: ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες
NAS: a physician, but those who are sick.
KJV: but they that are sick.
INT: but they who sick are

Matthew 14:35 Adv
GRK: πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
NAS: and brought to Him all who were sick;
KJV: all that were diseased;
INT: all those who sick were

Matthew 15:22 Adv
GRK: θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται
NAS: my daughter is cruelly demon-possessed.
KJV: daughter is grievously vexed with a devil.
INT: daughter of me miserably is possessed by a demon

Matthew 17:15 Adv
GRK: σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει πολλάκις
NAS: for he is a lunatic and is very ill;
KJV: he is lunatick, and sore vexed: for
INT: he is epileptic and miserably suffers often

Matthew 21:41 Adv
GRK: αὐτῷ Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς
NAS: wretches to a wretched end,
KJV: unto him, He will miserably destroy
INT: to him wretches miserably he will destroy them

Mark 1:32 Adv
GRK: πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ
KJV: that were diseased, and
INT: all who sick were and

Mark 1:34 Adv
GRK: ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις
KJV: that were sick of divers
INT: he healed many [who] sick were of various

Mark 2:17 Adv
GRK: ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες οὐκ
NAS: but those who are sick; I did not come
KJV: but they that are sick: I came not
INT: but they who sick are not

Mark 6:55 Adv
GRK: κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν
NAS: those who were sick, to the place
KJV: those that were sick, where
INT: mats those [that] sick were to carry about

Luke 5:31 Adv
GRK: ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες
NAS: a physician, but those who are sick.
KJV: but they that are sick.
INT: but they who sick are

Luke 7:2 Adv
GRK: τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν
NAS: was highly regarded by him, was sick and about
KJV: unto him, was sick, and ready to die.
INT: a certain servant sick being was about

John 18:23 Adv
GRK: Ἰησοῦς Εἰ κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον
NAS: I have spoken wrongly, testify
KJV: If I have spoken evil, bear witness of
INT: Jesus If evil I spoke bear witness

Acts 23:5 Adv
GRK: οὐκ ἐρεῖς κακῶς
NAS: YOU SHALL NOT SPEAK EVIL OF A RULER
KJV: not speak evil of the ruler of thy
INT: not you will speak of evil

James 4:3 Adv
GRK: λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε ἵνα
NAS: you ask with wrong motives, so
KJV: ye ask amiss, that
INT: receive because wrongly you ask that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page