ἐκλήθη
Englishman's Concordance
ἐκλήθη (eklēthē) — 7 Occurrences

Matthew 27:8 V-AIP-3S
GRK: διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς
NAS: that field has been called the Field
KJV: field was called, The field
INT: Therefore was called the field

Luke 2:21 V-AIP-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα
NAS: His name was [then] called Jesus,
KJV: his name was called JESUS, which
INT: of him also was called the name

John 2:2 V-AIP-3S
GRK: ἐκλήθη δὲ καὶ
NAS: and His disciples were invited to the wedding.
KJV: both Jesus was called, and his
INT: was invited moreover also

1 Corinthians 7:18 V-AIP-3S
GRK: περιτετμημένος τις ἐκλήθη μὴ ἐπισπάσθω
NAS: man called [when he was already] circumcised?
KJV: any man called being circumcised?
INT: Having been circumcised any one was called not let him be uncircumcised

1 Corinthians 7:20 V-AIP-3S
GRK: κλήσει ᾗ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ
NAS: in which he was called.
KJV: calling wherein he was called.
INT: calling in which he was called in this

1 Corinthians 7:24 V-AIP-3S
GRK: ἐν ᾧ ἐκλήθη ἀδελφοί ἐν
NAS: in that [condition] in which he was called.
KJV: wherein he is called, therein
INT: wherein which he was called brothers in

James 2:23 V-AIP-3S
GRK: φίλος θεοῦ ἐκλήθη
NAS: TO HIM AS RIGHTEOUSNESS, and he was called the friend
KJV: and he was called the Friend
INT: friend of God he was called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564
148 Occurrences


ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
κακῶς — 16 Occ.
κάκωσιν — 1 Occ.
καλάμην — 1 Occ.
καλάμῳ — 4 Occ.
κάλαμον — 6 Occ.
κάλαμος — 1 Occ.
καλάμου — 1 Occ.
ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page