καλούμενος
Englishman's Concordance
καλούμενος (kaloumenos) — 7 Occurrences

Luke 19:2 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος καὶ
NAS: And there was a man called by the name
INT: a man by name called Zacchaeus and

Acts 13:1 V-PPM/P-NMS
GRK: Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ καὶ
NAS: and Simeon who was called Niger,
KJV: and Simeon that was called Niger, and
INT: Simeon who was called Niger and

Acts 27:14 V-PPM/P-NMS
GRK: τυφωνικὸς ὁ καλούμενος Εὐρακύλων
NAS: wind, called Euraquilo;
KJV: a tempestuous wind, called Euroclydon.
INT: tempestuous called the Noreaster

Hebrews 5:4 V-PPM/P-NMS
GRK: τιμήν ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ
NAS: to himself, but [receives it] when he is called by God,
KJV: but he that is called of
INT: honor but being called by

Hebrews 11:8 V-PPM/P-NMS
GRK: Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν
NAS: Abraham, when he was called, obeyed
KJV: Abraham, when he was called to go out
INT: By faith being called Abraham obeyed

Revelation 12:9 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀρχαῖος ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ
NAS: of old who is called the devil
KJV: serpent, called the Devil,
INT: ancient who is called devil and

Revelation 19:11 V-PPM/P-NMS
GRK: αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός
NAS: and He who sat on it [is] called Faithful
KJV: upon him [was] called Faithful and
INT: it faithful called and true

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564
148 Occurrences


ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page