ἐκλήθητε
Englishman's Concordance
ἐκλήθητε (eklēthēte) — 7 Occurrences

1 Corinthians 1:9 V-AIP-2P
GRK: δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν
NAS: whom you were called into fellowship
KJV: whom ye were called unto
INT: by whom you were called into fellowship

Galatians 5:13 V-AIP-2P
GRK: ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί μόνον
NAS: For you were called to freedom,
KJV: ye have been called unto
INT: for freedom were called brothers only

Ephesians 4:1 V-AIP-2P
GRK: κλήσεως ἧς ἐκλήθητε
NAS: with which you have been called,
KJV: wherewith ye are called,
INT: calling in which you were called

Ephesians 4:4 V-AIP-2P
GRK: καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ
NAS: as also you were called in one
KJV: Spirit, even as ye are called in one
INT: even as also you were called in one

Colossians 3:15 V-AIP-2P
GRK: ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ
NAS: indeed you were called in one
KJV: the which also ye are called in one
INT: which also you were called in one

1 Peter 2:21 V-AIP-2P
GRK: τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε ὅτι καὶ
NAS: For you have been called for this
KJV: hereunto were ye called: because
INT: hereunto indeed you were called because also

1 Peter 3:9 V-AIP-2P
GRK: εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν
NAS: instead; for you were called for the very
KJV: thereunto called, that
INT: to this you were called that blessing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564
148 Occurrences


ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
καλάμην — 1 Occ.
καλάμῳ — 4 Occ.
κάλαμον — 6 Occ.
κάλαμος — 1 Occ.
καλάμου — 1 Occ.
ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page