πεποιθὼς
Englishman's Concordance
πεποιθὼς (pepoithōs) — 5 Occurrences

2 Corinthians 2:3 V-RPA-NMS
GRK: με χαίρειν πεποιθὼς ἐπὶ πάντας
NAS: me rejoice; having confidence in you all
KJV: to rejoice; having confidence in
INT: me to rejoice trusting in all

Philippians 1:6 V-RPA-NMS
GRK: πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο
NAS: [For I am] confident of this
KJV: Being confident of this very thing,
INT: being persuaded of the same this

Philippians 1:25 V-RPA-NMS
GRK: καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι
NAS: Convinced of this, I know
KJV: having this confidence, I know
INT: and this being persuaded of I know that

Philemon 1:21 V-RPA-NMS
GRK: Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ
NAS: Having confidence in your obedience,
KJV: Having confidence in thy obedience
INT: Being persuaded of the obedience

Hebrews 2:13 V-RPA-NMS
GRK: Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ' αὐτῷ
NAS: And again, I WILL PUT MY TRUST IN HIM. And again,
KJV: I will put my trust in him.
INT: I will be trusting in him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3982
53 Occurrences


ἔπεισαν — 1 Occ.
ἐπείσθησαν — 2 Occ.
ἔπειθέν — 1 Occ.
ἐπείθετο — 1 Occ.
ἔπειθον — 1 Occ.
ἐπείθοντο — 3 Occ.
ἐπεποίθει — 1 Occ.
πείσαντες — 2 Occ.
πείσας — 1 Occ.
πείσομεν — 2 Occ.
πεισθῇς — 1 Occ.
πεισθήσονται — 1 Occ.
πείθεις — 1 Occ.
πείθεσθαι — 2 Occ.
Πείθεσθε — 1 Occ.
πείθω — 1 Occ.
πείθων — 2 Occ.
πείθομαι — 1 Occ.
πείθομεν — 1 Occ.
πειθομένοις — 1 Occ.
πειθομένου — 1 Occ.
πειθόμεθα — 1 Occ.
πέπεισμαι — 5 Occ.
πεπεισμένος — 1 Occ.
Πεπείσμεθα — 1 Occ.
πέποιθα — 2 Occ.
πεποίθαμεν — 1 Occ.
πέποιθάς — 1 Occ.
πέποιθεν — 2 Occ.
πεποιθέναι — 1 Occ.
πεποιθὼς — 5 Occ.
πεποιθότας — 3 Occ.
πεποιθότες — 2 Occ.
Additional Entries
πειθομένου — 1 Occ.
πειθόμεθα — 1 Occ.
πέπεισμαι — 5 Occ.
πεπεισμένος — 1 Occ.
Πεπείσμεθα — 1 Occ.
πέποιθα — 2 Occ.
πεποίθαμεν — 1 Occ.
πέποιθάς — 1 Occ.
πέποιθεν — 2 Occ.
πεποιθέναι — 1 Occ.
πεποιθότας — 3 Occ.
πεποιθότες — 2 Occ.
ἐπείνασα — 2 Occ.
ἐπείνασαν — 1 Occ.
ἐπείνασεν — 7 Occ.
πεινᾷ — 3 Occ.
πεινᾷν — 1 Occ.
πεινάσῃ — 1 Occ.
πεινάσετε — 1 Occ.
πεινάσουσιν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page