ἀστέρων
Englishman's Concordance
ἀστέρων (asterōn) — 5 Occurrences

1 Corinthians 15:41 N-GMP
GRK: ἄλλη δόξα ἀστέρων ἀστὴρ γὰρ
NAS: glory of the stars; for star
KJV: glory of the stars: for
INT: another glory of [the] stars star indeed

Revelation 1:20 N-GMP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες
NAS: of the seven stars which
KJV: of the seven stars which
INT: of the seven stars which you saw

Revelation 8:12 N-GMP
GRK: τρίτον τῶν ἀστέρων ἵνα σκοτισθῇ
NAS: and a third of the stars were struck,
KJV: the third part of the stars; so as
INT: third of the stars that should be darkened

Revelation 12:1 N-GMP
GRK: αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα
NAS: a crown of twelve stars;
KJV: a crown of twelve stars:
INT: of her a crown of stars twelve

Revelation 12:4 N-GMP
GRK: τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ
NAS: a third of the stars of heaven
KJV: the third part of the stars of heaven,
INT: third of the stars of heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page