ἀρνίῳ
Englishman's Concordance
ἀρνίῳ (arniō) — 5 Occurrences

Revelation 5:13 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία
NAS: on the throne, and to the Lamb, [be] blessing
KJV: the throne, and unto the Lamb for ever
INT: and to the Lamb Blessing

Revelation 7:10 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ἀρνίῳ
NAS: on the throne, and to the Lamb.
KJV: the throne, and unto the Lamb.
INT: and to the Lamb

Revelation 13:11 N-DNS
GRK: δύο ὅμοια ἀρνίῳ καὶ ἐλάλει
NAS: like a lamb and he spoke
KJV: horns like a lamb, and he spake
INT: two like to a lamb and spoke

Revelation 14:4 N-DNS
GRK: ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν
NAS: [are] the ones who follow the Lamb wherever
KJV: follow the Lamb whithersoever
INT: follow the Lamb wherever anyhow

Revelation 14:4 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ἀρνίῳ
NAS: to God and to the Lamb.
KJV: unto God and to the Lamb.
INT: and to the Lamb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page