2135. εὐνοῦχος (eunouchos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2135. εὐνοῦχος (eunouchos) — 8 Occurrences

Matthew 19:12 N-NMP
GRK: εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ
NAS: For there are eunuchs who were born
KJV: there are some eunuchs, which
INT: there are indeed eunuchs who from [the]

Matthew 19:12 N-NMP
GRK: καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν
NAS: womb; and there are eunuchs who
KJV: there are some eunuchs, which
INT: and there are eunuchs who were made eunuchs

Matthew 19:12 N-NMP
GRK: καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν
NAS: by men; and there are [also] eunuchs who
KJV: and there be eunuchs, which have made
INT: and there are eunuchs who made eunuchs of

Acts 8:27 N-NMS
GRK: ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης
NAS: and there was an Ethiopian eunuch, a court official
KJV: of Ethiopia, an eunuch of great authority
INT: a man an Ethiopian a eunuch one in power [under] Candace

Acts 8:34 N-NMS
GRK: δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ
NAS: The eunuch answered Philip
KJV: And the eunuch answered Philip,
INT: moreover the eunuch to Philip

Acts 8:36 N-NMS
GRK: φησιν ὁ εὐνοῦχος Ἰδοὺ ὕδωρ
NAS: water; and the eunuch said,
KJV: water: and the eunuch said, See,
INT: says the eunuch Behold water

Acts 8:38 N-NMS
GRK: καὶ ὁ εὐνοῦχος καὶ ἐβάπτισεν
NAS: as well as the eunuch, and he baptized
KJV: Philip and the eunuch; and he baptized
INT: and the eunuch and he baptized

Acts 8:39 N-NMS
GRK: οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος ἐπορεύετο γὰρ
NAS: away; and the eunuch no longer
KJV: Philip, that the eunuch saw him
INT: no longer the eunuch he went indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page