εὐλογίας
Englishman's Concordance
εὐλογίας (eulogias) — 4 Occurrences

Romans 15:29 N-GFS
GRK: ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι
NAS: in the fullness of the blessing of Christ.
KJV: the fulness of the blessing of the gospel
INT: in fullness of the blessing of Christ I will come

Romans 16:18 N-GFS
GRK: χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς
NAS: and by their smooth and flattering speech they deceive
KJV: and fair speeches deceive
INT: kind speaking and praise deceive the

1 Corinthians 10:16 N-GFS
GRK: ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν
NAS: Is not the cup of blessing which
KJV: The cup of blessing which we bless,
INT: cup of blessing which we bless

Hebrews 6:7 N-GFS
GRK: γεωργεῖται μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ
NAS: tilled, receives a blessing from God;
KJV: receiveth blessing from
INT: it is tilled partakes of blessing from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page