2129. εὐλογία (eulogia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2129. εὐλογία (eulogia) — 16 Occurrences

Romans 15:29 N-GFS
GRK: ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι
NAS: in the fullness of the blessing of Christ.
KJV: the fulness of the blessing of the gospel
INT: in fullness of the blessing of Christ I will come

Romans 16:18 N-GFS
GRK: χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς
NAS: and by their smooth and flattering speech they deceive
KJV: and fair speeches deceive
INT: kind speaking and praise deceive the

1 Corinthians 10:16 N-GFS
GRK: ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν
NAS: Is not the cup of blessing which
KJV: The cup of blessing which we bless,
INT: cup of blessing which we bless

2 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: τὴν προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν ταύτην
NAS: your previously promised bountiful gift,
KJV: your bounty, whereof ye had notice before,
INT: the foreannounced blessing of you this

2 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ
NAS: bountiful gift, so
KJV: as [a matter of] bounty, and not
INT: thus as a blessing and not

2 Corinthians 9:6 N-DFP
GRK: σπείρων ἐπ' εὐλογίαις ἐπ' εὐλογίαις
NAS: and he who sows bountifully will also
INT: sows on blessings upon blessings

2 Corinthians 9:6 N-DFP
GRK: εὐλογίαις ἐπ' εὐλογίαις καὶ θερίσει
NAS: will also reap bountifully.
INT: blessings upon blessings also will reap

Galatians 3:14 N-NFS
GRK: ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ
NAS: Jesus the blessing of Abraham
KJV: That the blessing of Abraham
INT: Gentiles the blessing of Abraham

Ephesians 1:3 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν
NAS: spiritual blessing in the heavenly
KJV: all spiritual blessings in heavenly
INT: with every blessing spiritual in

Hebrews 6:7 N-GFS
GRK: γεωργεῖται μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ
NAS: tilled, receives a blessing from God;
KJV: receiveth blessing from
INT: it is tilled partakes of blessing from

Hebrews 12:17 N-AFS
GRK: κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη μετανοίας
NAS: to inherit the blessing, he was rejected,
KJV: have inherited the blessing, he was rejected:
INT: to inherit the blessing he was rejected of repentance

James 3:10 N-NFS
GRK: στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα
NAS: come [both] blessing and cursing.
KJV: mouth proceedeth blessing and cursing.
INT: mouth goes forth blessing and cursing

1 Peter 3:9 N-AFS
GRK: ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε
NAS: purpose that you might inherit a blessing.
KJV: contrariwise blessing; knowing
INT: you were called that blessing you should inherit

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: δόξαν καὶ εὐλογίαν
NAS: and honor and glory and blessing.
KJV: glory, and blessing.
INT: glory and blessing

Revelation 5:13 N-NFS
GRK: ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ
NAS: and to the Lamb, [be] blessing and honor
KJV: heard I saying, Blessing, and honour,
INT: Lamb Blessing and the

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: Ἀμήν ἡ εὐλογία καὶ ἡ
NAS: Amen, blessing and glory
KJV: Saying, Amen: Blessing, and glory,
INT: Amen Blessing and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page