εὐλογίαν
Englishman's Concordance
εὐλογίαν (eulogian) — 5 Occurrences

2 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: τὴν προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν ταύτην
NAS: your previously promised bountiful gift,
KJV: your bounty, whereof ye had notice before,
INT: the foreannounced blessing of you this

2 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ
NAS: bountiful gift, so
KJV: as [a matter of] bounty, and not
INT: thus as a blessing and not

Hebrews 12:17 N-AFS
GRK: κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη μετανοίας
NAS: to inherit the blessing, he was rejected,
KJV: have inherited the blessing, he was rejected:
INT: to inherit the blessing he was rejected of repentance

1 Peter 3:9 N-AFS
GRK: ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε
NAS: purpose that you might inherit a blessing.
KJV: contrariwise blessing; knowing
INT: you were called that blessing you should inherit

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: δόξαν καὶ εὐλογίαν
NAS: and honor and glory and blessing.
KJV: glory, and blessing.
INT: glory and blessing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page