εὐλογοῦμεν
Englishman's Concordance
εὐλογοῦμεν (eulogoumen) — 3 Occurrences

1 Corinthians 4:12 V-PIA-1P
GRK: χερσίν λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν διωκόμενοι ἀνεχόμεθα
NAS: when we are reviled, we bless; when we are persecuted,
KJV: being reviled, we bless; being persecuted,
INT: hands Railed at we bless persecuted we endure

1 Corinthians 10:16 V-PIA-1P
GRK: εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν οὐχὶ κοινωνία
NAS: which we bless a sharing
KJV: of blessing which we bless, is it not
INT: of blessing which we bless not fellowship

James 3:9 V-PIA-1P
GRK: ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν κύριον
NAS: With it we bless [our] Lord
KJV: Therewith bless we God, even
INT: in it we bless our Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page