κατευλόγει
Englishman's Concordance
κατευλόγει (kateulogei) — 1 Occurrence

Mark 10:16 V-IIA-3S
GRK: ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς
KJV: upon them, and blessed them.
INT: having taken in [his] arms them he blessed them having laid the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page