εὐλόγησεν
Englishman's Concordance
εὐλόγησεν (eulogēsen) — 9 Occurrences

Matthew 14:19 V-AIA-3S
GRK: τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας
NAS: heaven, He blessed [the food], and breaking
KJV: to heaven, he blessed, and brake,
INT: heaven he blessed and having broken

Mark 6:41 V-AIA-3S
GRK: τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν
NAS: heaven, He blessed [the food] and broke
KJV: to heaven, and blessed, and brake
INT: the heaven he blessed and broke

Luke 2:28 V-AIA-3S
GRK: ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν
NAS: Him into his arms, and blessed God,
KJV: arms, and blessed God, and
INT: arms and blessed God

Luke 2:34 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν
NAS: And Simeon blessed them and said
KJV: And Simeon blessed them, and
INT: And blessed them Simon

Luke 9:16 V-AIA-3S
GRK: τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ
NAS: up to heaven, He blessed them, and broke
KJV: to heaven, he blessed them, and
INT: the heaven he blessed them and

Luke 24:30 V-AIA-3S
GRK: τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας
NAS: the bread and blessed [it], and breaking
KJV: bread, and blessed [it], and
INT: the bread he blessed and having broken

Luke 24:50 V-AIA-3S
GRK: χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς
NAS: up His hands and blessed them.
KJV: his hands, and blessed them.
INT: hands of him he blessed them

Hebrews 11:20 V-AIA-3S
GRK: περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν
NAS: By faith Isaac blessed Jacob and Esau,
KJV: By faith Isaac blessed Jacob and
INT: concerning things coming blessed Isaac

Hebrews 11:21 V-AIA-3S
GRK: υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν
NAS: as he was dying, blessed each
KJV: when he was a dying, blessed both
INT: sons of Joseph blessed and worshipped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page