εὐλογοῦντα
Englishman's Concordance
εὐλογοῦντα (eulogounta) — 1 Occurrence

Acts 3:26 V-PPA-AMS
GRK: ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν
NAS: and sent Him to bless you by turning
KJV: sent him to bless you, in
INT: sent him blessing you in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page