1131. γυμνός (gumnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1131. γυμνός (gumnos) — 15 Occurrences

Matthew 25:36 Adj-NMS
GRK: γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ
NAS: naked, and you clothed Me; I was sick,
KJV: Naked, and ye clothed
INT: naked and you clothed

Matthew 25:38 Adj-AMS
GRK: συνηγάγομεν ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν
NAS: You in, or naked, and clothe
KJV: took [thee] in? or naked, and clothed
INT: took [you] in or naked and clothed [you]

Matthew 25:43 Adj-NMS
GRK: συνηγάγετέ με γυμνὸς καὶ οὐ
NAS: and you did not invite Me in; naked, and you did not clothe
KJV: not in: naked, and ye clothed
INT: you took in me naked and not

Matthew 25:44 Adj-AMS
GRK: ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ
NAS: a stranger, or naked, or sick,
KJV: a stranger, or naked, or sick,
INT: a stranger or naked or sick

Mark 14:51 Adj-GNS
GRK: σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ καὶ κρατοῦσιν
NAS: over [his] naked [body]; and they seized
KJV: about [his] naked [body]; and
INT: a linen cloth about [his] naked [body] and they seize

Mark 14:52 Adj-NMS
GRK: τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν
NAS: of the linen sheet and escaped naked.
KJV: from them naked.
INT: the linen cloth naked he fled

John 21:7 Adj-NMS
GRK: ἦν γὰρ γυμνός καὶ ἔβαλεν
NAS: his outer garment on (for he was stripped [for work]), and threw
KJV: he was naked,) and
INT: he was indeed naked and cast

Acts 19:16 Adj-AMP
GRK: αὐτῶν ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους
NAS: out of that house naked and wounded.
KJV: that house naked and wounded.
INT: them so that naked and wounded

1 Corinthians 15:37 Adj-AMS
GRK: σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ
NAS: the body which is to be, but a bare grain,
KJV: but bare grain,
INT: you sow but a bare grain if

2 Corinthians 5:3 Adj-NMP
GRK: ἐκδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα
NAS: it on, will not be found naked.
KJV: not be found naked.
INT: having been clothed not naked we will be found

Hebrews 4:13 Adj-NNP
GRK: πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα
NAS: but all things are open and laid bare
KJV: but all things [are] naked and opened
INT: all things moreover [are] uncovered and laid bare

James 2:15 Adj-NMP
GRK: ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ
NAS: sister is without clothing and in need
KJV: sister be naked, and destitute
INT: or a sister naked be and

Revelation 3:17 Adj-NMS
GRK: τυφλὸς καὶ γυμνός
NAS: and poor and blind and naked,
KJV: blind, and naked:
INT: blind and naked

Revelation 16:15 Adj-NMS
GRK: ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ
NAS: that he will not walk about naked and men will not see
KJV: lest he walk naked, and they see
INT: that not naked he might walk and

Revelation 17:16 Adj-AFS
GRK: αὐτὴν καὶ γυμνήν καὶ τὰς
NAS: her desolate and naked, and will eat
KJV: desolate and naked, and shall eat
INT: her and naked and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page