1311. διαφθείρω (diaphtheiró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1311. διαφθείρω (diaphtheiró) — 6 Occurrences

Luke 12:33 V-PIA-3S
GRK: οὐδὲ σὴς διαφθείρει
NAS: nor moth destroys.
KJV: neither moth corrupteth.
INT: nor moth destroy

2 Corinthians 4:16 V-PIM/P-3S
GRK: ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται ἀλλ' ὁ
NAS: man is decaying, yet
KJV: outward man perish, yet the inward
INT: of us man is being brought to decay yet the

1 Timothy 6:5 V-RPM/P-GMP
GRK: διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν
NAS: between men of depraved mind
KJV: of men of corrupt minds,
INT: constant frictions corrupted of men

Revelation 8:9 V-AIP-3P
GRK: τῶν πλοίων διεφθάρησαν
NAS: of the ships were destroyed.
KJV: of the ships were destroyed.
INT: of the ships was destroyed

Revelation 11:18 V-ANA
GRK: μεγάλους καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας
NAS: and the great, and to destroy those
KJV: and shouldest destroy them which destroy
INT: great and to destroy those who are destroying

Revelation 11:18 V-PPA-AMP
GRK: διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν
NAS: those who destroy the earth.
KJV: shouldest destroy them which destroy the earth.
INT: to destroy those who are destroying the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page