1406. δραχμή (drachmé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1406. δραχμή (drachmé) — 3 Occurrences

Luke 15:8 N-AFP
GRK: τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα
NAS: she has ten silver coins and loses
KJV: ten pieces of silver, if
INT: what woman drachmas having ten

Luke 15:8 N-AFS
GRK: ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν οὐχὶ
NAS: ten silver coins and loses one
KJV: she lose one piece, doth not light
INT: if she should lose drachma one not

Luke 15:9 N-AFS
GRK: εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
NAS: with me, for I have found the coin which
KJV: I have found the piece which
INT: I have found the drachma which I lost

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page