1662. Ἐλιακείμ (Eliakim)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1662. Ἐλιακείμ (Eliakim) — 3 Occurrences

Matthew 1:13 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ Ἐλιακὶμ δὲ
NAS: the father of Eliakim, and Eliakim
KJV: Abiud begat Eliakim; and Eliakim
INT: was father of Eliakim Eliakim moreover

Matthew 1:13 N
GRK: τὸν Ἐλιακίμ Ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν
NAS: of Eliakim, and Eliakim the father
KJV: Eliakim; and Eliakim begat Azor;
INT: Eliakim Eliakim moreover was father of

Luke 3:30 N
GRK: Ἰωνάμ τοῦ Ἐλιακὶμ
NAS: the son of Jonam, the son of Eliakim,
KJV: which was [the son] of Jonan, which was [the son] of Eliakim,
INT: of Jonam of Eliakim

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page