ἐλεύθερος
Englishman's Concordance
ἐλεύθερος (eleutheros) — 8 Occurrences

1 Corinthians 7:21 Adj-NMS
GRK: καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι μᾶλλον
NAS: also to become free, rather do
KJV: be made free, use
INT: moreover you are able free to become rather

1 Corinthians 7:22 Adj-NMS
GRK: ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός
NAS: he who was called while free, is Christ's
KJV: he that is called, [being] free, is
INT: likewise the [one] free having been called a slave

1 Corinthians 9:1 Adj-NMS
GRK: Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος οὐκ εἰμὶ
NAS: Am I not free? Am I not an apostle?
KJV: am I not free? have I not seen
INT: not Am I free not Am I

1 Corinthians 9:19 Adj-NMS
GRK: Ἐλεύθερος γὰρ ὢν
NAS: For though I am free from all
KJV: For though I be free from all
INT: free indeed being

Galatians 3:28 Adj-NMS
GRK: δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος οὐκ ἔνι
NAS: slave nor free man, there is neither
KJV: bond nor free, there is neither
INT: slave nor free neither there is

Ephesians 6:8 Adj-NMS
GRK: δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος
NAS: slave or free.
KJV: [he be] bond or free.
INT: slave or free

Colossians 3:11 Adj-NMS
GRK: Σκύθης δοῦλος ἐλεύθερος ἀλλὰ τὰ
NAS: slave and freeman, but Christ
KJV: Scythian, bond [nor] free: but Christ
INT: Scythian slave free but

Revelation 6:15 Adj-NMS
GRK: δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς
NAS: slave and free man hid
KJV: and every free man, hid themselves
INT: servant and free [man] hid themselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page