1690. ἐμβριμάομαι (embrimaomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1690. ἐμβριμάομαι (embrimaomai) — 5 Occurrences

Matthew 9:30 V-AIP-3S
GRK: ὀφθαλμοί Καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ
NAS: And Jesus sternly warned them: See
KJV: Jesus straitly charged them,
INT: eyes and strictly instructed them

Mark 1:43 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς
NAS: And He sternly warned him and immediately
KJV: And he straitly charged him,
INT: And having warned him immediately

Mark 14:5 V-IIM/P-3P
GRK: πτωχοῖς καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ
NAS: to the poor. And they were scolding her.
KJV: And they murmured against her.
INT: poor And they grumbled at her

John 11:33 V-AIM-3S
GRK: Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι
NAS: with her [also] weeping, He was deeply moved in spirit
KJV: with her, he groaned in the spirit,
INT: Jews weeping he groaned in spirit

John 11:38 V-PPM/P-NMS
GRK: οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ
NAS: again being deeply moved within,
KJV: therefore again groaning in himself
INT: therefore again groaning in himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page