1706. ἐμπίπτω (empiptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1706. ἐμπίπτω (empiptó) — 7 Occurrences

Matthew 12:11 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς
NAS: and if it falls into a pit
KJV: if it fall into a pit
INT: and if fall this on the

Luke 6:39 V-FIM-3P
GRK: εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται
NAS: can he? Will they not both fall into a pit?
INT: into a pit will fall

Luke 10:36 V-APA-GMS
GRK: γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς
NAS: to be a neighbor to the man who fell into the robbers'
KJV: neighbour unto him that fell among
INT: to have been of the [one] having fallen among the

1 Timothy 3:6 V-ASA-3S
GRK: εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου
NAS: that he will not become conceited and fall into the condemnation
KJV: being lifted up with pride he fall into
INT: into [the] judgment he might fall of the devil

1 Timothy 3:7 V-ASA-3S
GRK: εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα
NAS: [the church], so that he will not fall into reproach
KJV: lest he fall into
INT: into insult he might fall and [the] snare

1 Timothy 6:9 V-PIA-3P
GRK: βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν
NAS: to get rich fall into temptation
KJV: be rich fall into
INT: desiring to be rich fall into temptation

Hebrews 10:31 V-ANA
GRK: φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας
NAS: It is a terrifying thing to fall into the hands
KJV: [It is] a fearful thing to fall into
INT: [It is] a fearful thing to fall into [the] hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page