178. ἀκατάκριτος (akatakritos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 178. ἀκατάκριτος (akatakritos) — 2 Occurrences

Acts 16:37 Adj-AMP
GRK: ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους ἀνθρώπους Ῥωμαίους
NAS: us in public without trial, men
KJV: us openly uncondemned, being Romans,
INT: us publicly uncondemned men Romans

Acts 22:25 Adj-AMS
GRK: Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν
NAS: a man who is a Roman and uncondemned?
KJV: that is a Roman, and uncondemned?
INT: a Roman and uncondemned it is lawful to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page