1803. ἕξ (hex)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1803. ἕξ (hex) — 13 Occurrences

Matthew 17:1 Adj
GRK: μεθ' ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ
NAS: Six days later
KJV: And after six days Jesus
INT: after days six takes with [him]

Mark 9:2 Adj
GRK: μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ
NAS: Six days later,
KJV: And after six days Jesus
INT: after days six takes with [him]

Luke 4:25 Adj
GRK: καὶ μῆνας ἕξ ὡς ἐγένετο
NAS: years and six months,
KJV: years and six months, when
INT: and months six when there was

Luke 13:14 Adj
GRK: ὄχλῳ ὅτι Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν
NAS: in response, There are six days
KJV: unto the people, There are six days in
INT: crowd Six days they are

John 2:6 Adj
GRK: λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν
NAS: Now there were six stone waterpots
KJV: set there six waterpots of stone,
INT: of stone water pots six acccording to to the

John 2:20 Adj
GRK: Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη
KJV: Forty and six years was
INT: Forty and six years was building

John 12:1 Adj
GRK: Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ
NAS: Jesus, therefore, six days before
KJV: Then Jesus six days before
INT: Jesus before six days the

Acts 11:12 Adj
GRK: καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι
NAS: misgivings. These six brethren also
KJV: these six brethren
INT: also six brothers these

Acts 18:11 Adj
GRK: καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν
NAS: [there] a year and six months,
KJV: and six months,
INT: and months six teaching among

Acts 27:37 Adj
GRK: διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ
KJV: threescore and sixteen souls.
INT: two hundred seventy six

James 5:17 Adj
GRK: καὶ μῆνας ἕξ
NAS: for three years and six months.
KJV: years and six months.
INT: and months six

Revelation 4:8 Adj
GRK: ἀνὰ πτέρυγας ἕξ κυκλόθεν καὶ
NAS: one of them having six wings, are full
KJV: each of them six wings about
INT: respectively wings six around and

Revelation 13:18 Adj
GRK: ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ
INT: six hundred sixty six

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page