185. ἀκέραιος (akeraios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 185. ἀκέραιος (akeraios) — 3 Occurrences

Matthew 10:16 Adj-NMP
GRK: ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ
NAS: as serpents and innocent as doves.
KJV: serpents, and harmless as doves.
INT: serpents and innocent as the

Romans 16:19 Adj-AMP
GRK: τὸ ἀγαθόν ἀκεραίους δὲ εἰς
NAS: in what is good and innocent in what is evil.
KJV: good, and simple concerning evil.
INT: good innocent moreover to

Philippians 2:15 Adj-NMP
GRK: ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι τέκνα θεοῦ
NAS: yourselves to be blameless and innocent, children
KJV: and harmless, the sons
INT: blameless and innocent children of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page