1919. ἐπίγειος (epigeios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1919. ἐπίγειος (epigeios) — 7 Occurrences

John 3:12 Adj-ANP
GRK: εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν
NAS: I told you earthly things and you do not believe,
KJV: you earthly things, and
INT: If the things earthly I said to you

1 Corinthians 15:40 Adj-NNP
GRK: καὶ σώματα ἐπίγεια ἀλλὰ ἑτέρα
NAS: bodies and earthly bodies,
KJV: and bodies terrestrial: but the glory
INT: and bodies earthly but one

1 Corinthians 15:40 Adj-GNP
GRK: ἡ τῶν ἐπιγείων
NAS: is one, and the [glory] of the earthly is another.
KJV: and the [glory] of the terrestrial [is] another.
INT: that of the earthly

2 Corinthians 5:1 Adj-NFS
GRK: ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία
NAS: that if the earthly tent
KJV: our earthly house
INT: if earthly of us house

Philippians 2:10 Adj-GNP
GRK: ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων
NAS: of those who are in heaven and on earth and under the earth,
KJV: and [things] in earth, and
INT: in heaven and on earth and under the earth

Philippians 3:19 Adj-ANP
GRK: οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες
NAS: who set their minds on earthly things.
KJV: who mind earthly things.)
INT: who the things earthly mind

James 3:15 Adj-NFS
GRK: κατερχομένη ἀλλὰ ἐπίγειος ψυχική δαιμονιώδης
NAS: from above, but is earthly, natural,
KJV: but [is] earthly, sensual,
INT: coming down but earthly natural devilish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page