1959. ἐπιμελέομαι (epimeleomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1959. ἐπιμελέομαι (epimeleomai) — 3 Occurrences

Luke 10:34 V-AIP-3S
GRK: πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ
NAS: him to an inn and took care of him.
KJV: an inn, and took care of him.
INT: an inn and took care of him

Luke 10:35 V-AMP-2S
GRK: καὶ εἶπεν Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ καὶ
NAS: and said, 'Take care of him; and whatever
KJV: said unto him, Take care of him; and
INT: and said Take care of him and

1 Timothy 3:5 V-FIM-3S
GRK: ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται
NAS: how will he take care of the church
KJV: how shall he take care of the church
INT: [the] church of God will he take care of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page