211. ἀλάβαστρον (alabastron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 211. ἀλάβαστρον (alabastron) — 4 Occurrences

Matthew 26:7 N-ANS
GRK: γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου
NAS: came to Him with an alabaster vial of very costly
KJV: having an alabaster box of very precious
INT: a woman having an alabaster flask of ointment very costly

Mark 14:3 N-ANS
GRK: γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου
NAS: a woman with an alabaster vial
KJV: having an alabaster box of ointment
INT: a woman having alabastar flask of ointment of nard

Mark 14:3 N-ANS
GRK: συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ
NAS: with an alabaster vial of very costly
KJV: she brake the box, and poured
INT: having broken the alabastar flask she poured [it] on his

Luke 7:37 N-ANS
GRK: Φαρισαίου κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου
NAS: she brought an alabaster vial of perfume,
KJV: brought an alabaster box of ointment,
INT: Pharisee having taken an alabaster flask of ointment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page