2195. Ζακχαῖος (Zakchaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2195. Ζακχαῖος (Zakchaios) — 3 Occurrences

Luke 19:2 N-NMS
GRK: ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος καὶ αὐτὸς
NAS: by the name of Zaccheus; he was a chief tax collector
KJV: named Zacchaeus, which
INT: by name called Zacchaeus and he

Luke 19:5 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε σπεύσας κατάβηθι
NAS: up and said to him, Zaccheus, hurry
KJV: him, Zacchaeus, make haste,
INT: to him Zacchaeus having hurried come down

Luke 19:8 N-NMS
GRK: σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς
NAS: Zaccheus stopped and said
KJV: And Zacchaeus stood, and said
INT: having stood moreover Zacchaeus said to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page