2553. κακοπαθέω (kakopatheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2553. κακοπαθέω (kakopatheó) — 3 Occurrences

2 Timothy 2:9 V-PIA-1S
GRK: ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν
NAS: for which I suffer hardship even
KJV: Wherein I suffer trouble, as
INT: in which I suffer hardship unto chains

2 Timothy 4:5 V-AMA-2S
GRK: ἐν πᾶσιν κακοπάθησον ἔργον ποίησον
NAS: in all things, endure hardship, do
KJV: all things, endure afflictions, do
INT: in all things endure afflictions [the] work do

James 5:13 V-PIA-3S
GRK: Κακοπαθεῖ τις ἐν
NAS: among you suffering? [Then] he must pray.
KJV: among you afflicted? let him pray. Is
INT: Does suffer hardships anyone among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page