κακῶν
Englishman's Concordance
κακῶν (kakōn) — 4 Occurrences

Romans 1:30 Adj-GNP
GRK: ἀλαζόνας ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς
NAS: inventors of evil, disobedient
KJV: inventors of evil things, disobedient
INT: boastful inventors of evil things to parents disobedient

1 Corinthians 10:6 Adj-GNP
GRK: ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι
NAS: that we would not crave evil things as they also
KJV: should not lust after evil things, as
INT: us desirers of evil things as they also

1 Timothy 6:10 Adj-GNP
GRK: πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ
NAS: of all sorts of evil, and some
KJV: the root of all evil: which while some
INT: of all [kinds] of evils is the

James 1:13 Adj-GNP
GRK: ἀπείραστός ἐστιν κακῶν πειράζει δὲ
NAS: cannot be tempted by evil, and He Himself
KJV: cannot be tempted with evil, neither
INT: not to be tempted is by evils tempts moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page