κακὸν
Englishman's Concordance
κακὸν (kakon) — 24 Occurrences

Matthew 27:23 Adj-ANS
GRK: Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οἱ
NAS: what evil has He done?
KJV: Why, what evil hath he done? But
INT: What indeed evil did he commit

Mark 15:14 Adj-ANS
GRK: γὰρ ἐποίησεν κακόν οἱ δὲ
NAS: what evil has He done?
KJV: Why, what evil hath he done? And
INT: then did he commit evil but

Luke 23:22 Adj-ANS
GRK: Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος
NAS: Why, what evil has this man done?
KJV: Why, what evil hath he
INT: What indeed evil did commit this [man]

John 18:30 Adj-ANS
GRK: ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν οὐκ
NAS: this Man were not an evildoer, we would not have delivered
INT: were he an evildoer make not

Acts 16:28 Adj-ANS
GRK: πράξῃς σεαυτῷ κακόν ἅπαντες γάρ
NAS: Do not harm yourself,
KJV: thyself no harm: for we are
INT: do to yourself injury all indeed

Acts 23:9 Adj-ANS
GRK: λέγοντες Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν
NAS: We find nothing wrong with this man;
KJV: We find no evil in this
INT: saying Nothing evil we find in

Acts 28:5 Adj-ANS
GRK: ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
NAS: and suffered no harm.
KJV: and felt no harm.
INT: suffered no injury

Romans 2:9 Adj-ANS
GRK: κατεργαζομένου τὸ κακόν Ἰουδαίου τε
NAS: of man who does evil, of the Jew first
KJV: that doeth evil, of the Jew
INT: produces evil of Jewish both

Romans 7:19 Adj-ANS
GRK: οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω
NAS: the very evil that I do not want.
KJV: not: but the evil which I would
INT: not I do want evil this I do

Romans 7:21 Adj-NNS
GRK: ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται
NAS: the principle that evil is present
KJV: do good, evil is present with me.
INT: me evil is present with

Romans 12:17 Adj-ANS
GRK: μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ
NAS: pay back evil for evil
KJV: Recompense to no man evil for evil.
INT: to no one evil for evil

Romans 12:21 Adj-ANS
GRK: ἀγαθῷ τὸ κακόν
NAS: by evil, but overcome evil with good.
KJV: but overcome evil with good.
INT: good evil

Romans 13:4 Adj-ANS
GRK: δὲ τὸ κακὸν ποιῇς φοβοῦ
NAS: But if you do what is evil, be afraid;
KJV: thou do that which is evil, be afraid;
INT: however evil you practice fear

Romans 13:4 Adj-ANS
GRK: τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι
NAS: what is evil, be afraid;
KJV: upon him that doeth evil.
INT: to him that evil does

Romans 13:10 Adj-ANS
GRK: τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται
NAS: does no wrong to a neighbor; therefore
KJV: no ill to his neighbour:
INT: to the neighbor evil not does work

Romans 14:20 Adj-NNS
GRK: καθαρά ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: are clean, but they are evil for the man
KJV: but [it is] evil for that man
INT: pure but [it is] wrong to the man

Romans 16:19 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ κακόν
NAS: and innocent in what is evil.
KJV: simple concerning evil.
INT: to evil

1 Corinthians 13:5 Adj-ANS
GRK: λογίζεται τὸ κακόν
NAS: does not take into account a wrong [suffered],
KJV: thinketh no evil;
INT: thinks evil

2 Corinthians 13:7 Adj-ANS
GRK: ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν οὐχ
NAS: no wrong; not that we ourselves
KJV: do no evil; not that
INT: may do you evil nothing not

1 Thessalonians 5:15 Adj-ANS
GRK: μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ
NAS: another with evil for evil,
KJV: that none render evil for evil
INT: not anyone evil for evil

James 3:8 Adj-NNS
GRK: ἀνθρώπων ἀκατάστατον κακόν μεστὴ ἰοῦ
NAS: [it is] a restless evil [and] full
KJV: [it is] an unruly evil, full
INT: of men [it is] an unrestrainable evil full of poison

1 Peter 3:9 Adj-ANS
GRK: μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ
NAS: not returning evil for evil or
KJV: Not rendering evil for evil,
INT: not rendering evil for evil

3 John 1:11 Adj-ANS
GRK: μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ
NAS: do not imitate what is evil, but what is good.
KJV: not that which is evil, but
INT: do imitate that which [is] evil but what [is]

Revelation 16:2 Adj-NNS
GRK: ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν
NAS: and it became a loathsome and malignant
KJV: and there fell a noisome and grievous
INT: came a sore evil and grievous

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page