2948. κυλλός (kullos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2948. κυλλός (kullos) — 4 Occurrences

Matthew 15:30 Adj-AMP
GRK: ἑαυτῶν χωλούς κυλλούς τυφλούς κωφούς
NAS: with them [those who were] lame, crippled, blind,
KJV: blind, dumb, maimed, and many
INT: them lame crippled blind mute

Matthew 15:31 Adj-AMP
GRK: κωφοὺς λαλοῦντας κυλλοὺς ὑγιεῖς καὶ
INT: mute speaking crippled restored and

Matthew 18:8 Adj-AMS
GRK: τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν
NAS: life crippled or
KJV: halt or maimed, rather than having
INT: life crippled or lame

Mark 9:43 Adj-AMS
GRK: ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς
NAS: life crippled, than,
KJV: into life maimed, than having
INT: it is for you crippled to enter into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page