2953. Κύπριος (Kuprios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2953. Κύπριος (Kuprios) — 3 Occurrences

Acts 4:36 N-NMS
GRK: Παρακλήσεως Λευίτης Κύπριος τῷ γένει
NAS: a Levite of Cyprian birth,
KJV: [and] of the country of Cyprus,
INT: of encouragement a Levite a Cypriot at the birth

Acts 11:20 N-NMP
GRK: αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι
NAS: of them, men of Cyprus and Cyrene,
KJV: were men of Cyprus and Cyrene,
INT: them men Cyprians and Cyrenians

Acts 21:16 N-DMS
GRK: Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ ἀρχαίῳ μαθητῇ
NAS: us to Mnason of Cyprus, a disciple
KJV: one Mnason of Cyprus, an old disciple,
INT: Mnason a certain a Cypriot an old disciple

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page