3168. μεγαλειότης (megaleiotés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3168. μεγαλειότης (megaleiotés) — 3 Occurrences

Luke 9:43 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ
NAS: amazed at the greatness of God.
KJV: amazed at the mighty power of God. But
INT: at the majesty of God

Acts 19:27 N-GFS
GRK: καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς ἣν
NAS: be dethroned from her magnificence.
KJV: her magnificence should
INT: to be destroyed the majesty of her whom

2 Peter 1:16 N-GFS
GRK: τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος
NAS: but we were eyewitnesses of His majesty.
KJV: eyewitnesses of his majesty.
INT: of his majesty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page