3579. ξενίζω (xenizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3579. ξενίζω (xenizó) — 10 Occurrences

Acts 10:6 V-PIM/P-3S
GRK: οὗτος ξενίζεται παρά τινι
NAS: he is staying with a tanner
KJV: He lodgeth with one
INT: He lodges with a certain

Acts 10:18 V-PIM/P-3S
GRK: Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται
NAS: Peter, was staying there.
KJV: was surnamed Peter, were lodged there.
INT: Peter here is lodged

Acts 10:23 V-AIA-3S
GRK: οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν Τῇ δὲ
NAS: he invited them in and gave them lodging. And on the next day
KJV: in, and lodged [them]. And
INT: therefore them he lodged [them] on the moreover

Acts 10:32 V-PIM/P-3S
GRK: Πέτρος οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ
NAS: Peter, to come to you; he is staying at the house
KJV: Peter; he is lodged in the house
INT: Peter he lodges in [the] house

Acts 17:20 V-PPA-ANP
GRK: ξενίζοντα γάρ τινα
NAS: some strange things to our ears;
KJV: certain strange things to
INT: strange things indeed some

Acts 21:16 V-ASP-1P
GRK: παρ' ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι
NAS: with whom we were to lodge.
KJV: disciple, with whom we should lodge.
INT: with whom we might lodge Mnason a certain

Acts 28:7 V-AIA-3S
GRK: τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν
NAS: welcomed us and entertained us courteously
KJV: received us, and lodged us three days
INT: three hospitably lodged [us]

Hebrews 13:2 V-APA-NMP
GRK: ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους
NAS: some have entertained angels
KJV: some have entertained angels
INT: unawares some have entertained angels

1 Peter 4:4 V-PIM/P-3P
GRK: ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων
NAS: In [all] this, they are surprised that you do not run
KJV: Wherein they think it strange that ye
INT: Wherein this they think it strange not running with [them]

1 Peter 4:12 V-PMM/P-2P
GRK: Ἀγαπητοί μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν
NAS: Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal
KJV: not strange concerning the
INT: Beloved not take as strange the among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page