3587. ξυράω (xurao)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3587. ξυράω (xurao) — 3 Occurrences

Acts 21:24 V-FIM-3P
GRK: αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν κεφαλήν
NAS: so that they may shave their heads;
KJV: that they may shave [their] heads:
INT: them that they may shave the head

1 Corinthians 11:5 V-RPM/P-DFS
GRK: αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ
NAS: as the woman whose head is shaved.
KJV: all one as if she were shaven.
INT: same the with having been shaven

1 Corinthians 11:6 V-PNM/P
GRK: κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι κατακαλυπτέσθω
NAS: or her head shaved, let her cover
KJV: or shaven, let her be covered.
INT: to be shaved or to be shaven let her be concealed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page