3586. ξύλον (xulon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3586. ξύλον (xulon) — 20 Occurrences

Matthew 26:47 N-GNP
GRK: μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν
NAS: with swords and clubs, [who came] from the chief priests
KJV: and staves, from
INT: swords and clubs from the

Matthew 26:55 N-GNP
GRK: μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με
NAS: out with swords and clubs to arrest
KJV: swords and staves for to take me?
INT: swords and clubs to capture me

Mark 14:43 N-GNP
GRK: μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν
NAS: with swords and clubs, [who were] from the chief priests
KJV: and staves, from
INT: swords and clubs from the

Mark 14:48 N-GNP
GRK: μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με
NAS: out with swords and clubs to arrest
KJV: swords and [with] staves to take me?
INT: swords and clubs to capture me

Luke 22:52 N-GNP
GRK: μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: out with swords and clubs as you would against
KJV: swords and staves?
INT: swords and clubs

Luke 23:31 N-DNS
GRK: τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν
NAS: when the tree is green,
KJV: in a green tree, what shall be done
INT: the green tree these things they do

Acts 5:30 N-GNS
GRK: κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
NAS: by hanging Him on a cross.
KJV: and hanged on a tree.
INT: having hanged on a tree

Acts 10:39 N-GNS
GRK: κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
NAS: by hanging Him on a cross.
KJV: and hanged on a tree:
INT: having hanged [him] on a tree

Acts 13:29 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς
NAS: Him, they took Him down from the cross and laid
KJV: from the tree, and laid
INT: from the tree they put [him] in

Acts 16:24 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ξύλον
NAS: and fastened their feet in the stocks.
KJV: fast in the stocks.
INT: in the stocks

1 Corinthians 3:12 N-ANP
GRK: λίθους τιμίους ξύλα χόρτον καλάμην
NAS: precious stones, wood, hay, straw,
KJV: precious stones, wood, hay, stubble;
INT: stones precious wood hay straw

Galatians 3:13 N-GNS
GRK: κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου
NAS: IS EVERYONE WHO HANGS ON A TREE--
KJV: that hangeth on a tree:
INT: hangs on a tree

1 Peter 2:24 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ξύλον ἵνα ταῖς
NAS: in His body on the cross, so
KJV: body on the tree, that we,
INT: on the tree that

Revelation 2:7 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς
NAS: to eat of the tree of life
KJV: to eat of the tree of life, which
INT: of the tree of life

Revelation 18:12 N-ANS
GRK: καὶ πᾶν ξύλον θύινον καὶ
NAS: [kind of] citron wood and every
KJV: all thyine wood, and all manner
INT: and all wood thyine and

Revelation 18:12 N-GNS
GRK: σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ
NAS: [made] from very costly wood and bronze
KJV: of most precious wood, and of brass,
INT: article of wood most precious and

Revelation 22:2 N-NNS
GRK: καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν
NAS: of the river was the tree of life,
KJV: of the river, [was there] the tree of life,
INT: and on that side [the] tree of life producing

Revelation 22:2 N-GNS
GRK: φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν
NAS: and the leaves of the tree were for the healing
KJV: the leaves of the tree [were] for
INT: leaves of the tree for healing

Revelation 22:14 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς
NAS: that they may have the right to the tree of life,
KJV: right to the tree of life, and
INT: to the tree of life

Revelation 22:19 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς
NAS: his part from the tree of life
INT: from the tree of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page