3809. παιδεία (paideia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3809. παιδεία (paideia) — 6 Occurrences

Ephesians 6:4 N-DFS
GRK: αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ
NAS: but bring them up in the discipline and instruction
KJV: up in the nurture and admonition
INT: them in [the] discipline and admonition

2 Timothy 3:16 N-AFS
GRK: ἐπανόρθωσιν πρὸς παιδείαν τὴν ἐν
NAS: for correction, for training in righteousness;
KJV: for instruction in
INT: correction for discipline which [is] in

Hebrews 12:5 N-GFS
GRK: μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου μηδὲ
NAS: DO NOT REGARD LIGHTLY THE DISCIPLINE OF THE LORD,
KJV: thou the chastening of the Lord,
INT: not care little for [the] discipline of [the] Lord nor

Hebrews 12:7 N-AFS
GRK: εἰς παιδείαν ὑπομένετε ὡς
NAS: It is for discipline that you endure;
KJV: If ye endure chastening, God dealeth
INT: If discipline you endure as

Hebrews 12:8 N-GFS
GRK: χωρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι
NAS: you are without discipline, of which
KJV: without chastisement, whereof
INT: without you are discipline of which partakers

Hebrews 12:11 N-NFS
GRK: πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν
NAS: All discipline for the moment seems
KJV: Now no chastening for the present
INT: all moreover discipline for indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page