3858. παραδέχομαι (paradechomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3858. παραδέχομαι (paradechomai) — 6 Occurrences

Mark 4:20 V-PIM/P-3P
GRK: λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν
NAS: the word and accept it and bear fruit,
KJV: and receive [it], and
INT: word and receive [it] and bring forth fruit

Acts 15:4 V-AIP-3P
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς
NAS: at Jerusalem, they were received by the church
INT: to Jerusalem they were welcomed by the

Acts 16:21 V-PNM/P
GRK: ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν
NAS: it is not lawful for us to accept or
KJV: for us to receive, neither
INT: it is lawful for us to receive nor to do

Acts 22:18 V-FIP-3P
GRK: διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν
NAS: because they will not accept your testimony
KJV: they will not receive thy testimony
INT: because not they will receive your testimony

1 Timothy 5:19 V-PMM/P-2S
GRK: κατηγορίαν μὴ παραδέχου ἐκτὸς εἰ
NAS: Do not receive an accusation against
KJV: an elder receive not
INT: an accusation not quickly receive except if

Hebrews 12:6 V-PIM/P-3S
GRK: υἱὸν ὃν παραδέχεται
NAS: SON WHOM HE RECEIVES.
KJV: son whom he receiveth.
INT: son whom he receives

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page