410. ἀνέγκλητος (anegklétos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 410. ἀνέγκλητος (anegklétos) — 5 Occurrences

1 Corinthians 1:8 Adj-AMP
GRK: ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ
NAS: you to the end, blameless in the day
KJV: the end, [that ye may be] blameless in
INT: to [the] end blameless in the

Colossians 1:22 Adj-AMP
GRK: ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ
NAS: and blameless and beyond reproach--
KJV: and unreproveable in his
INT: unblameable and blameless before him

1 Timothy 3:10 Adj-NMP
GRK: εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες
NAS: let them serve as deacons if they are beyond reproach.
KJV: being [found] blameless.
INT: then let them serve blameless being

Titus 1:6 Adj-NMS
GRK: τίς ἐστιν ἀνέγκλητος μιᾶς γυναικὸς
NAS: any man is above reproach, the husband
KJV: be blameless, the husband
INT: anyone is blameless of one wife

Titus 1:7 Adj-AMS
GRK: τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς
NAS: must be above reproach as God's
KJV: must be blameless, as the steward
INT: the overseer blameless to be as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page