4339. προσήλυτος (prosélutos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4339. προσήλυτος (prosélutos) — 4 Occurrences

Matthew 23:15 N-AMS
GRK: ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον καὶ ὅταν
NAS: one proselyte; and when
KJV: to make one proselyte, and when
INT: to make one convert and when

Acts 2:11 N-NMP
GRK: τε καὶ προσήλυτοι Κρῆτες καὶ
INT: both and converts Cretans and

Acts 6:5 N-AMS
GRK: καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα
NAS: and Nicolas, a proselyte from Antioch.
KJV: and Nicolas a proselyte of Antioch:
INT: and Nicolas a convert of Antioch

Acts 13:43 N-GMP
GRK: τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ
NAS: and of the God-fearing proselytes followed
KJV: and religious proselytes followed Paul
INT: of the worshipping converts Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page