442. ἀνθρώπινος (anthrópinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 442. ἀνθρώπινος (anthrópinos) — 7 Occurrences

Acts 17:25 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός
NAS: is He served by human hands,
INT: by hands of men is served as needing

Romans 6:19 Adj-ANS
GRK: ἀνθρώπινον λέγω διὰ
NAS: I am speaking in human terms because
KJV: I speak after the manner of men because
INT: Humanly I speak on account of

1 Corinthians 2:13 Adj-GFS
GRK: ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις
NAS: taught by human wisdom,
KJV: the words which man's wisdom
INT: in taught of human wisdom words

1 Corinthians 4:3 Adj-GFS
GRK: ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας ἀλλ'
NAS: by you, or by [any] human court;
KJV: or of man's judgment: yea,
INT: or by man's court But

1 Corinthians 10:13 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ ἀνθρώπινος πιστὸς δὲ
NAS: has overtaken you but such as is common to man; and God
KJV: but such as is common to man: but
INT: if not what belongs to man faithful moreover

James 3:7 Adj-DFS
GRK: φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ
NAS: and has been tamed by the human race.
INT: species of the human

1 Peter 2:13 Adj-DFS
GRK: Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ
NAS: to every human institution,
KJV: ordinance of man for
INT: Be in subjection to every human institution for the sake of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page