4586. σεμνός (semnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4586. σεμνός (semnos) — 4 Occurrences

Philippians 4:8 Adj-NNP
GRK: ἀληθῆ ὅσα σεμνά ὅσα δίκαια
NAS: whatever is honorable, whatever
KJV: whatsoever things [are] honest, whatsoever things
INT: true whatever honorable whatever right

1 Timothy 3:8 Adj-AMP
GRK: Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς μὴ διλόγους
NAS: likewise [must be] men of dignity, not double-tongued,
KJV: [must] the deacons [be] grave, not
INT: Deacons in like manner dignified not double-tongued

1 Timothy 3:11 Adj-AFP
GRK: γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς μὴ διαβόλους
NAS: [must] likewise [be] dignified, not malicious gossips,
KJV: [must their] wives [be] grave, not
INT: Women in like manner dignified not slanderers

Titus 2:2 Adj-AMP
GRK: νηφαλίους εἶναι σεμνούς σώφρονας ὑγιαίνοντας
NAS: are to be temperate, dignified, sensible,
KJV: be sober, grave, temperate, sound
INT: sober to be dignified self-controlled sound

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page