4640. σκιρτάω (skirtaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4640. σκιρτάω (skirtaó) — 3 Occurrences

Luke 1:41 V-AIA-3S
GRK: ἡ Ἐλισάβετ ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος
NAS: the baby leaped in her womb;
KJV: of Mary, the babe leaped in her
INT: Elizabeth leaped the baby

Luke 1:44 V-AIA-3S
GRK: ὦτά μου ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει
NAS: the baby leaped in my womb
KJV: ears, the babe leaped in my
INT: ears of me leaped in exultation

Luke 6:23 V-AMA-2P
GRK: ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε ἰδοὺ γὰρ
NAS: in that day and leap [for joy], for behold,
KJV: day, and leap for joy: for, behold,
INT: day and leap for joy Behold indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page