4737. στεφανόω (stephanoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4737. στεφανόω (stephanoó) — 3 Occurrences

2 Timothy 2:5 V-PIM/P-3S
GRK: τις οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ
NAS: as an athlete, he does not win the prize unless
KJV: not crowned, except
INT: anyone not he is crowned if not

Hebrews 2:7 V-AIA-2S
GRK: καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν καὶ
NAS: THE ANGELS; YOU HAVE CROWNED HIM WITH GLORY
KJV: the angels; thou crownedst him
INT: and honor you did crown him and

Hebrews 2:9 V-RPM/P-AMS
GRK: καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον ὅπως χάριτι
NAS: of death crowned with glory
KJV: of death, crowned with glory
INT: and with honor crowned so that by [the] grace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page