4790. συγκοινωνέω (sugkoinóneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4790. συγκοινωνέω (sugkoinóneó) — 3 Occurrences

Ephesians 5:11 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις
NAS: Do not participate in the unfruitful
KJV: no fellowship with the unfruitful
INT: and not have fellowship with the works

Philippians 4:14 V-APA-NMP
GRK: καλῶς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές μου τῇ
NAS: well to share [with me] in my affliction.
KJV: done, that ye did communicate with my
INT: well you did having fellowship in my

Revelation 18:4 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ συνκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις
NAS: so that you will not participate in her sins
KJV: ye be not partakers of her sins,
INT: that not you might have fellowship in the sins

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page